Το μετέωρο βήμα των Σχεδίων Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

tom-barrett-

Σύμφωνα με τις  δ΄και θ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α.87/7-6-2010)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης, ο Δήμαρχος είναι Προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες έργου και ομάδες διοίκησης έργου.

Χαϊδάρι 2016Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου (απόφαση 5/23-1-2017 )ΜΕ την αριθ. πρωτ. Π.Τ. 05813/11-11-2016 Ηλεκτρονική υποβολή, κατατέθηκε η σχετική πρόταση από τον Δήμο Χαϊδαρίου και ο Δήμος εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της Δράσης«ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ», ποσού 40.000,00 €.
Η εκπόνηση του Σχεδίου, μπορεί να αντιμετωπίζει θέματα όπως:
• Συνολική αντιμετώπιση των αστικών και δημοτικών μετακινήσεων
• Διορθωτικές κινήσεις για τα δίκτυα υποδομών για τη βιωσιμότητα της πόλης
• Εξεύρεση ριζικών λύσεων στο επίπεδο των μετακινήσεων προσώπων και αγαθών
• Αντιμετώπιση ασυνεχειών στο υπάρχον οδικό δίκτυο
• Επιλογές για τη βελτίωση στη χωρική ανάπτυξη της πόλης
• Ανάδειξη νέων πηγών χρηματοδότησης και επακριβούς προγραμματισμού για την υλοποίηση των Δράσεων του ΣΒΑΚ.*

Στρατάρχου Καραΐσκάκη Χαΐδάρι
ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ΣΒΑΚ

Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο. 

Το στρατηγικό αυτό σχέδιο πρέπει να παράξει ένα συγκεκριμένο όραμα για τις μεταφορές και την κινητικότητα σε μία δεδομένη περιοχή μελέτης, με δεδομένους στόχους και αναλυτική περιγραφή πλαισίου μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των κατοίκων της περιοχής. Το όραμα αυτό μπορεί να έχει ορίζοντα 5ετίας, 10ετίας ή 20ετίας και οφείλει να παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς ως προς το ποσοστό ολοκλήρωσής του.

Ένα ΣΒΑΚ σε γενικές γραμμές πρέπει να περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διαμόρφωση οράματος, στόχου και σκοπού, τη διαμόρφωση συνόλου πολιτικών και μέτρων, την σαφή οριοθέτηση θέσεων ευθύνης και ρόλων και τέλος την αξιολόγηση και παρακολούθησή του. 

Tο σχέδιο αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνικών μέτρων, μέτρων υποδομής, μέτρων πολιτικής και ήπιων μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας ως προς τον δεδηλωμένο στόχο και τις επιμέρους επιδιώξεις. Συνήθως, αφορά στα εξής θέματα:
(α) Δημόσια συγκοινωνία
β) Βάδισμα και ποδηλασία
(γ) Διαλειτουργικότητα
(δ) Ασφάλεια αστικών οδών
(ε) Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς)
(στ) Αστική εφοδιαστική
(ζ) Διαχείριση κινητικότητας
(η) Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.

Σύμφωνα με έρευνες, οι αρχές θα πρέπει ασφαλώς να υιοθετήσουν νέους καινοτόμους τρόπους μεταφοράς όπως η ηλεκτροκίνηση, ωστόσο θα πρέπει να μην ξεχνούν να διατηρήσουν τις βασικές υποδομές, όπως τους δρόμους και τις γέφυρες, σε πολύ καλή κατάσταση, για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των μεταφορών. Παράλληλα, η ασφάλεια των πολιτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο τηρούνται οι νόμοι, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο ατυχημάτων. ****Πόλεις για πεζούς. Όραμα για ασφαλείς, υγιείς πόλεις. Πόλεις που δίνουν προβάδισμα στο περπάτημα, τη ποδηλασία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προστατεύουν  τα παιδιά, τα ΑμεΑ, τους ηλικιωμένους, την ασφαλή μετακίνηση όλων. Μείωση ηχορύπανσης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Περισσότερος κοινόχρηστος χώρος και Πράσινο .

Η βιώσιμη μετακίνηση αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ευημερία μιας πόλης. Αναζητώντας καινοτόμες λύσεις για την επίλυση των προβλημάτων τους, οι πόλεις που δείχνουν το δρόμο για το μέλλον τις μετακίνησης, αποδεικνύουν ότι η εύρεση οικονομικών πόρων από τη καινοτόμα μετακίνηση συνήθως αποτελεί μια άμεσα αποτελεσματική επιλογή, με την επιτυχία τους να αποτελεί έργο της άρτιας εφαρμογής έξυπνων λύσεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2007

Στην Πράσινη Βίβλο (2007) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε λόγο για την αστική βιώσιμη κινητικότητα (GREENPAPER – Towards a new culture for urban mobility), στα πλαίσια των στόχων και δράσεων για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων.

Με συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την εφαρμογή βιώσιμων μεταφορικών συστημάτων, όπως η βελτίωση της δημόσιας συγκοινωνίας και η ενθάρρυνση ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο). Σαν αποτέλεσμα, υιοθετήθηκε το 2009 το Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα *

Από το 2011, με τη  Λευκή Βίβλο ***για τις μεταφορές,έχουν τεθεί  οι στόχοι μέχρι το 2050 για 

α. κατάργηση των συμβατικών καυσίμων για τα οχήματα

β. τουλάχιστον το 40% της αεροπολοϊας και ναυσιπλοϊας, καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

γ. 50% μετατόπιση ταξιδιωτών και εμπορευμάτων από τις οδικές  σε πλωτές και σιδηροδρομικές μεταφορές.  

Στόχος η μείωση στις μεταφορές, κατά 60% των εμπομπών ρύπων. 

Για τα αστικά κέντρα αντίστοιχα, χρειάζεται η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου με  προτάσεις και σχεδιασμό.  Με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων κατοίκων, εργαζομένων, φορέων.

Το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό σχέδιο και όχι μία μελέτη πολεοδομικού, κυκλοφοριακού, συγκοινωνιακού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα. **

Χαϊδάρι 2013 

Στις 8/7/2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου απεδέχθη, αρ.απόφασης 188, την “Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του Υποέργου (5) : Μελέτη Αστικής Κινητικότητας Δήμου Χαϊδαρίου, της πράξης: “Εξοικονόμηση Ενέργειας Δήμου Χαϊδαρίου”   με χρηματοδότηση 50.000 και συγκεκριμένα για¨
• Ανάλυση του καθεστώτος χρήσης μέσων μετακίνησης,
• Χαρακτηριστικά οδικού δικτύου,
• Τεκμηρίωση στάθμης εξυπηρέτησης δικτύων κίνησης Πεζών, Ποδηλάτων,
Συγκοινωνιών.
• Τεκμηριωμένες προτάσεις δικτύου κίνησης Πεζών- Ποδηλάτων, διαδρομών
συγκοινωνιών, Κυκλοφοριακής Οργάνωσης, θέσεων αιχμής και πιθανών χώρων
στάθμευσης,
• Μελέτη και πρόταση ιεράρχησης οδικού δικτύου, οριοθέτηση κεντρικών περιοχών,
καθορισμός ζωνών ήπιας κυκλοφορίας.

Οι  δημοτικοί σύμβουλοι που καταψήφισαν,  κος Τσατσαμπάς και  κος  Σελέκος.

Μετά προχώρησε σε μειοδοτικό διαγωνισμό ο δήμος και ανεδείχθη μειοδότης ο κος Ανδρουλιδάκης Εμμανουήλ.

Χαϊδάρι 2015  

Υπεγράφη η σύμβαση 11138/6-5-2015 . Συγκεκριμένα Ο Δήμος Χαϊδαρίου αναθέτει στο γραφείο μελετών και στον Μελετητή Μηχανικό Ανδρουλιδάκη Εμμανουήλ , που κατέχει Κατηγορία Πτυχίου 10 «Συγκοινωνιακών Μελετών» , την εκπόνηση της μελέτης και όλων όσων αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης (Προκήρυξη , Συγγραφή Υποχρεώσεων , Φάκελο έργου ) και τα οποία έχει αποδεχτεί ο προαναφερθείς Μελετητής με την προσφορά την οποία κατέθεσε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και η οποία υποβλήθηκε στις 31/3/2014.ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΝ: 8.891,06 € (χωρίς το ΦΠΑ- 23%) ******

Προηγουμένως, μόλις στις 24/3/2015 , η Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση αρ. 51. Αποφάσισε την ανάθεση στο μειοδότη ανάδοχο, αν και αποφασίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, να µην υλοποιηθεί το Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση Ενέργειας» σε  σαράντα ∆ήµους (µεταξύ των οποίων και το Χαϊδάρι), εντός του τρέχοντος ΕΣΠΑ και ως εκ τούτου, να µην χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ η εκπόνηση της εξεταζόµενης κυκλοφοριακής Μελέτης.

Η χρηματοδότηση με  ποσό 3.250,00 € από τη ∆ράση «Τεχνική Βοήθεια ∆ήµου Χαϊδαρίου» και το ποσό των 7.686,00 € να καλυφθεί από τους ίδιους πόρους του ∆ήµου. 

Η παραπάνω απόφαση έγινε αποδεκτή εκτός από τον κο Ντηνιακό, ήταν ο μόνος ο οποίος ψήφισε “λευκό”

χαιδαρι

Χαϊδάρι 2017 

Ενώ λοιπόν, ήταν σε ισχύ η σύμβαση με τον κο Ανδρουλιδάκη. Και την πληρώσαμε τελικά με χρήματα απο το ταμείο του Δήμου μας. *******

Ο  Δήμος μας, πολύ σωστά  απεδέχθη την  χρηματοδότηση και την  ένταξη  ομόφωνα, όπως περιγράφεται  στην αρχή του άρθρου * για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου»

Με την Αρ. Απόφασης 114.6/2016 Πράσινο Ταμείο, μεταξύ των 150 δήμων, ήταν και ο δήμος μας με ποσό 40.000 ευρώ ” ένταξη 150 Δήμων ως δικαιούχων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 8.991.000 €, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
2016», που έχει εγκριθεί με την 3352/13-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΥΩ646Ψ844-ΨΩ6) απόφαση
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και έως του ποσού που αναγράφεται για έκαστο Δήμο, σύμφωνα με
τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 1.*****

Και μετά σιωπή…Ούτε τη μελέτη του κου Ανδρουλιδάκη, δεν εμφάνισε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Ούτε Δημοτικός Σύμβουλος την αναζήτησε. Ποιός νοιάζεται για τα χρήματα των δημοτών; Ποιός νοιάζεται για κυκλοφοριακό και μελέτες για την βελτίωση της καθημερινότητας;

‘Ολο  λόγια πριν τις εκλογές και μετά…..

χαιδάρι

Χαϊδάρι 2019 

Το 2019, ανέλαβε την διοίκηση του δήμου μας η νέα δημοτική αρχή. Ο κος Ντηνιακός επικεφαλής του συνδυασμού “Χαιδάρι Ξανά¨και γνώστης όλων των παραπάνω. 

Γιατί καθυστέρησε εναν ολόκληρο χρόνο; Να αποφασίσει η Οικονομική επιτροπή για το διαγωνισμό ανάθεσης εκπόνησης της σχετικής μελέτης; Η οποία θα έχει διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και οι εγκρίσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Άλλοι δήμοι, όπως του Ελληνικού-Αργυρούπολης,  έχουν ήδη εκταμιεύσει χρήματα για την πληρωμή από το  δεσμευμένο λογαριασμό(escrow account) . 

Γιατί τώρα τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα. Αρκεί οι δήμοι να προχωρήσουν σε τεχνικές μελέτες.

Σε έναν δήμο τόσο υπερκορεσμένο από αυτοκίνητα, χωρίς αστικά λεωφορεία, χωρίς Μετρό. Σε έναν δήμο  με τόσα προβλήματα και κυκλοφοριακά και φθορές οδοστρώματος και εμπόδια παντού. Με ελάχιστα πεζοδρόμια. Σε έναν δήμο του οποίοι οι υπηρεσίες είναι ανύπαρκτες.

Από τεχνικές μελέτες μέχρι φροντίδα για αδέσποτα. 

Σε ένα δήμο που τραυματίσθηκε θανάσιμα μια κοπέλα,από το απορριμματοφόρο. Και μια πολύτεκνη μητέρα,προσπαθώντας να διασχίσει την λεωφόρο.

Στην  πόλη μας η οποία  έχει καταστεί ένα σύστημα που σπαταλά ενέργεια, στο οποίο εντείνονται τα φαινόμενα κοινωνικής ανισότητας. Μην τρέφετε αυταπάτες. Όσο η πόλη δεν οργανώνεται με γνώμονα την ανάπτυξη και την δημιουργία όμορφου και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους  ευάλωτους χρήστες , τα παιδιά, τα ΑμεΑ, τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους που είναι σε δυσχερέστερη οικονομική θέση. Όσο κινδυνεύουμε όλοι και όλες στη πόρτα του σπιτιού μας, είναι θέμα χρόνου να κινδυνεύουμε παντού. Το φροντισμένο περιβάλλον προσελκύει ανάλογη συμπεριφορά από τους χρήστες και το αντίθετο.

Κανένας δεν είναι ασφαλής, όσο οι αρχές και οι υπεύθυνοι, οι οποίοι διαχειρίζονται τα χρήματα μας. Ενεργούν για το προσωπικό συμφέρον, αδιαφορώντας  για το κοινό καλό και ταυτόχρονα εξυπηρετούν μεμονωμένες ομάδες και συγκεκριμένα  μέλη της κοινότητας.  Λόγια μπορούμε να λέμε πολλά. Αλλά η καθημερινότητα και η καθυστέρηση, αποδεικνύει ότι υπάρχει αναλγησία. Από τις περίπλοκες διαιδκασίες της ανάθεσης μέχρι μια διαγράμμιση έξω από ένα σχολείο.Αν ήταν υπάλληλοι σε ιδιωτική επιχείρηση, θα ήταν ήδη άνεργοι. Τώρα απολαμβάνουν τα πάντα και εμείς κινδυνεύουμε ή ταλαιπωρούμεθα σε κάθε βήμα.

Περιμένοντας να δημιουργηθεί διάβαση και φανάρι στο κολυμβητήριο. Περιμένοντας  τη διάβαση στη πλατεία Ηρώων με διαγράμμιση, αίτημα του 7ου Γυμνασίου, όχι μόνο με τη κάθετη σήμανση η οποία έχει τοποθετηθεί. Περιμένοντας την ενίσχυση της σήμανσης για την απαγόρευση στάθμευσης στην Πλαστήρα. Αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου από το 2018, 2017 και 2020 αντίστοιχα.Και μην ξεχνάμε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την απαγόρευση οχημάτων ορισμένες ώρες και ημέρες, στην πλατεία Ηρώων.H οποία δεν θα υλοποιηθεί αφού μόνο μέχρι 31/11/2020 μπορεί να ισχύει και εφόσον δεν έχει  εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο.********

Συγκεκριμένα η απόφαση της ΕΠΖ 22/6/2020 , ψευδώς αναφέρει στο αιτιολογικό ότι επίκειται η έκδοση νόμου. Υπάρχει νόμος  ο 4688/2020 (ΦΕΚ 101/24-5-2020)και το άρθρο 65, το οποίο περιγράφει ακριβώς,  στη παράγραφο 7,  τη διαδικασία  όπως  και η απόφαση του δήμου Χαϊδαρίου (κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας). Νόμος υπάρχει, αιρετοί να εφαρμόσουν για το κοινό καλό;

Κε Καρατζαφέρη είστε ο εισηγητής, μας παραπλανείτε ή έχετε άγνοια;  ή δεν έχετε χρόνο  να ασχοληθείτε σοβαρά με τα καθήκοντά σας;

Βρήκε χρόνο όμως η τεχνική υπηρεσία να εξυπηρετήσει μεμονωμένους δημότες με τα χρήματα όλων και κατά παράβαση ΥΑ.. Η αυτεπιστασία έχει υπαλλήλους όταν θέλει ο καλός μας εντεταλμένος σύμβουλος και οι συμμαθητές του.

..Η συνέχεια μετά την απάντηση των Υπουργών και του ΣτΠ. Αυτά προς το παρόν.

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%A9%CE%95%CE%A9%CE%973-231?inline=true

**https://www.svak.gr/sbak

***https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%A9%CE%95%CE%A9%CE%973-231?inline=true

****https://www.economistas.gr/tehnologia/9912_deloitte-pos-tha-metakinoyntai-stis-poleis-sto-mellon

*****https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A43546%CE%A8844-%CE%A0%CE%94%CE%98?inline=true

******https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%A9%CE%92%CE%A9%CE%973-%CE%9A27?inline=true

*******https://diavgeia.gov.gr/doc/78%CE%958%CE%A9%CE%973-5%CE%A5%CE%A6?inline=true

********https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C6%CE%A1%CE%A9%CE%973-%CE%998%CE%A0?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%977%CE%98%CE%A9%CE%973-0%CE%9C5?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%977%CE%98%CE%A9%CE%973-0%CE%9C5?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%977%CE%98%CE%A9%CE%973-0%CE%9C5?inline=true