Πρόσκληση συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

δημαρχείο

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 και ισχύει σήμερα:
«Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ)  των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου,

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,

θ) των τοπικών συμβούλιων νέων και

ι) δημοτών.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι΄ και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α΄ έως θ΄, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι των συμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως τριακοσίων (300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. Κατά περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 77 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167)».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρόκειται να συγκροτηθεί  Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δήμο Χαϊδαρίου για την περίοδο  2019 – 2023.

Για το λόγο αυτό καλούνται

  • όλοι οι Φορείς και Σύλλογοι του Δήμου να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος) στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Χαϊδαρίου για την περίοδο 2019 – 2023. Σημειώνεται ότι στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία του φορέα, τα ονόματα των εκπροσώπων τους (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού), η διεύθυνση κατοικίας τους, τα στοιχεία επικοινωνίας τους (κινητό τηλέφωνο, e-mail). Μαζί δε με την αίτηση θα πρέπει να επισυναφθεί και η συστατική πράξη ή το καταστατικό του εκάστοτε Φορέα ή Συλλόγου.
  • όσοι δημότες και δημότισσες ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν ως μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Χαϊδαρίου για την περίοδο 2019 – 2023 και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Χαϊδαρίου, δύνανται να εγγραφούν με αίτησή τους στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στον Δήμο. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να επισυναφθεί και φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής τους ταυτότητας.

έως και τις 9/10/2020 υποβάλλοντας αίτηση

  • Αυτοπροσώπως στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Χαϊδαρίου (2ος όροφος), επί της οδού Στρατ. Καραϊσκάκη 138 και Επαύλεως, Τ.Κ. 12461, τηλ. επικοινωνίας: 213-2047329, αρμόδιοι υπάλληλοι  κ. Μαρία Κούλπα & κ. Αθανάσιος Φαρδέλας ή

επισυνάπτοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δημότες-δημότισσες υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο από το νόμο αριθμό, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη διαδικασία ορισμού της εν λόγω επιτροπής.

Η πρόσκληση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου

ΑΙΤΗΣΗ-ΦΟΡΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΜΟΤΩΝ