Δήμος Χαϊδαρίου: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟIΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ»

Ο Δήμος Χαϊδαρίου  προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  «ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟIΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ», για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την Ανάδειξη αναδόχου για τις εξής υπηρεσίες:

  • Παροχή Ειδικής 5_Ψήφιας Τηλεφωνικής Σύνδεσης (5_Ψήφια  Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη) (CPV: 32551100-1, Τηλεφωνικές συνδέσεις)
  • Παροχή Τηλεφωνικών Συνδέσεων Σταθερής Τηλεφωνίας ΙSDN Fiber Speed 100 Mbps για την ολοκλήρωση υλοποίησης του προγ/τος WiFi4EU του Δήμου Χαϊδαρίου για ένα έτος (CPV: 64210000-1, Υπηρεσίες τηλεφωνίας & μετάδοσης δεδομένων).

προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτά(5.453,20€). 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.haidari.gr/prokirixeis/o-dimos-chaidarioy-prokiryssei-synopt/