Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Χαϊδάρι

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου διακηρύττει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 67/28.5.2020 απόφασή του ενέκρινε την περισυλλογή με σκοπό την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που θα περισυλλεχθούν από σημεία του δήμου (εκτιμώμενη ποσότητα 40 οχημάτων), με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του ΠΔ 116/2004 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και δυνατότητα επέκτασης – ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος, εάν και εφόσον το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι, με τη διενέργεια προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου.

Διαβάστε ολόκληρη τη διακήρυξη και τους όρους